Valleiruiters
Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement van De Valleiruiters te Woudenberg 08-04-2016

Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemene bepalingen
Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
Artikel 3: Categorieën van leden
Artikel 4: Contributie
Artikel 5: Lessen
Artikel 6: Communicatie
Artikel 7: Vrijwilligerstaken
Artikel 8: Gebruik binnenmanege en accommodatie
Artikel 9: Gebruik accommodatie Diergeneeskundig Centrum De Vallei
Artikel 10: Klachtenprocedure
Artikel 11: Officiële mededelingen

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De vereniging is gevestigd te Woudenberg en is genaamd “de Valleiruiters”. Zij heeft ten doel personen uit Woudenberg en omgeving te onderrichten in het beoefenen van de paardensport in verenigingsverband. Zij bestaat uit leden en ereleden.

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

1.Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke (géén mail) aanmelding bij de vereniging. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS.
3. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene tevens lid van de in lid 2 genoemde vereniging is. Alsdan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde vereniging.
4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten. Nieuwe leden krijgen een proefperiode van 6 maanden waarna een eventueel definitief lidmaatschap volgt.
5. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder lid 2 vermelde vereniging kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.
6. Een lidmaatschap is persoonlijk

Artikel 3 – Categorieën van leden

1. De vereniging kent:
a. Leden
b. Ereleden
2. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
3. Ereleden betalen geen contributie.
4. Ieder lid stelt zich automatisch onder de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Men neemt deel of is aanwezig bij alle door de vereniging georganiseerde activiteiten op eigen risico.

Artikel 4 – Contributie

1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.
2. Het lidmaatschap kan halfjaarlijks opgezegd worden.
3. De leden zijn verplicht om het bedanken voor het lidmaatschap (en de daarbij behorende contributie) schriftelijk of via mail door te geven aan de secretaris voor 1 juni of 1 november daar aan voorafgaande. In geval niet tijdig is opgezegd blijven de financiële verplichtingen over het lopende halfjaar bestaan.
4. Het omzetten van lidmaatschap naar een goedkopere variant dient men schriftelijk of via mail door te geven aan de secretaris voor 1 juli of 1 januari daaraan voorafgaande. In geval dit niet tijdig is doorgegeven kan het lidmaatschap niet omgezet worden en blijven de financiële verplichtingen over het lopende halfjaar bestaan.
5. Het omzetten van lidmaatschap naar een duurdere variant dient men schriftelijk of via mail door te geven aan de secretaris. Dit kan gedurende het gehele jaar mits er ruimte is in les in geval van het lessend lidmaatschap.
6. Leden genoemd in artikel 3 van dit reglement betalen aan de kas van de vereniging een jaarlijkse contributie die, op voorstel van het bestuur, door de jaarvergadering of algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
7. Voor het vaststellen van de te betalen contributie worden leden genoemd in artikel 3 van dit reglement ingedeeld in de categorieën:
a) Lessen lid
b) lessend lid tot de leeftijd van 10 jaar (met een maximum van 12 maanden)
c) accommodatie lid
d) startpaslid

De contributie dient door de leden voor 50% plus de volledige afdracht aan de KNHS en eventuele afkoop voldaan te zijn binnen de termijn van 4 weken na de jaarvergadering. Het restant voor 1 juni van het lopende boekjaar. Het bestuur heeft de mogelijkheid hiervan ontheffing te verlenen. Bij niet tijdige betaling aan de aangewezen functionaris kan het verschuldigde bedrag worden geïnd of worden geïnd door een incasserende instantie. De incassokosten zijn voor rekening van het verantwoordelijke lid.

Artikel 5 – Lessen

1. Vanuit de vereniging worden aan de lessende leden lessen aangeboden in het beoefenen van de paardensport. Het geven van de lessen gebeurt in verenigingsverband onder leiding van een door het bestuur aangewezen bevoegde functionaris. De lessen zijn verdeeld in aparte paarden- en ponylessen. Het deelnemen met een pony aan de paardenlessen is verplicht na 31 december van het jaar waarin het betreffende lid de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Het deelnemen met een paard aan de ponylessen is niet toegestaan.
2. Het bestuur kan de hoeveelheid lessen en de frequentie v/d lessen wijzigen. De leden zijn Huishoudelijk reglement van De Valleiruiters te Woudenberg d.d. 08-04-2016 3 – 5 verplicht zich aan de lesindeling te houden zoals deze door het bestuur is opgesteld.
3. Iedereen die deelneemt aan de verenigingsles dient zijn paard goed onder controle te hebben (goed stuur en rem). Nieuwe leden of leden met een nieuw paard wordt met klem verzocht eerst een paar keer op de vereniging te gaan rijden alvorens in de les deel te nemen zodat de omgeving niet nieuw is voor het paard en er geen onnodige onrust in de lessen is. Wanneer er zich een onveilige situatie voordoet zal het lid worden aangesproken en indien nodig kan men de toegang tot de les (tijdelijk) ontzegd worden.
4. De lessen zijn zowel theoretisch als praktisch en kunnen door de lessende leden wekelijks worden bijgewoond. Tenzij anders is afgesproken met het bestuur. Bij afwezigheid van 3 achtereenvolgende lessen zonder kennisgeving bij het bestuur, kan de lesplaats komen te vervallen.
a. Alle leden zijn verplicht tijdens de lessen een voorgeschreven veilige hoofdbescherming te dragen.
b. Iedere deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn.
c. Tijdens de lessen moet het paard of de pony behoorlijk verzorgd zijn en het harnachement dient in goede staat van onderhoud te zijn.
d. Wie zonder geldige reden, ter beoordeling van de instructeur, te laat komt, te vroeg vertrekt of zich tijdens de lessen ondisciplinair gedraagt kan op voorstel van de instructeur door het bestuur een disciplinaire straf opgelegd worden.
e. Na elke les dienen de leden de hoefslag aan te harken en de mest op te ruimen. Na de springles dienen de leden het hindernismateriaal op te bergen.

Artikel 6 – Communicatie

Het bestuur informeert de leden, per mail, facebook, website en prikbord, over de voor hen van belang zijne aangelegenheden. Extern wordt getracht zoveel mogelijk goede publiciteit over het verenigingswerk te verstrekken. Externe publiciteit zal altijd vanuit het bestuur geschieden.

Artikel 7 – Vrijwilligerstaken

Alle (niet)lessende leden dienen zich beschikbaar te stellen voor een aantal vrijwilligerstakengeorganiseerd door de vereniging zoals demonstraties, wedstrijden, onderhoudswerkzaamheden endergelijke. Het aantal taken kan jaarlijks aangepast worden aan de situatie. Deze verplichting is ook jaarlijks af te kopen voor een bepaald bedrag welke, op voorstel van het bestuur vastgesteld wordt door de jaarvergadering. Voldoet men niet aan het aantal taken zal aan het einde van het boekjaar voor het restant een rekening worden toegezonden.

Artikel 8 – Gebruik binnenmanege en accommodatie

Alle accommodatie/lessende leden mogen, met uitzondering van de tijden waarop verenigingslessen worden gegeven, vrij gebruik maken van de binnenmanege. Het gebruik van de accommodatie omvat enkel het rijden van eigen paard(en). Het is niet toegestaan 1) om de accommodatie voor commerciële doeleinden te gebruiken zoals; trainen van paarden voor derden, les geven aan niet-/startpas leden, 2) dat niet-/startpas leden paarden van accommodatie/ lessende leden rijden. Tijdens de dressuurlessen mag er door de accommodatie/ lessende leden (niet door winterkaart houders) op de achterste 20 meter worden vrij gereden. Een sleutel van de manege kan, tegen betaling van borg, verkregen worden bij het bestuur. De sleutel is strikt persoonsgebonden en blijft ten alle tijden eigendom van de vereniging. Bij misbruik kan de sleutel teruggevorderd worden. Leden kunnen geen alleenrecht op de binnenmanege opeisen of de manege voor bepaalde tijd afhuren. Het licht kan aangedaan worden d.m.v. een muntapparaat. Munten kunnen tegen betaling verkregen worden bij het bestuur. Ieder lid dient er zorg voor te dragen dat de manege na gebruik afgesloten wordt en dat alle lichten bij de paardeningang worden uitgedaan. De volgende regels gelden voor alle leden:

· Bij het rijden dienen alle leden een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN- 1348 teken te dragen
· Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten
· Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps Huishoudelijk reglement van De Valleiruiters te Woudenberg d.d. 08-04-2016 4 – 5
· Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- of uitgedaan
§ Tijdens het wisselen van de lessen wordt de achterste 20 meter uitsluitend gebruikt voor losrijden en uitstappen.
§ Privélessen zijn toegestaan echter andere leden mogen nooit de toegang tot de manege geweigerd worden tijdens een privéles.
§ Vrij springen onder het zadel is toegestaan, in de voorste 40 meter van de manege, mits alle hindernissen in dezelfde staat worden opgeborgen en de springgaten worden weg geharkt. Indien tijdens het vrij springen onder het zadel materiaal kapot gaat is dit voor rekening van de veroorzaker.
§ Longeren in de binnenbak is alleen toegestaan na toestemming van het bestuur. Bij gebruik moet bij het verlaten van de manege de hoefafdrukken worden weg geharkt.
§ In de manege mag western gereden worden. M.u.v. reining (slidingstop, rollback en spins)
§ Het is niet toegestaan om paarden of pony’s vrij los te laten lopen in de manege
§ Alle mest, zowel op het buitenterrein als in de buiten- en binnenbak dient direct opgeruimd te worden. Hiervoor staan “mestboy’s” ter beschikking.
§ Parkeer de auto met eventuele trailer, op de daarvoor bestemde parkeerplaats en zo dat andere er geen last van hebben.
§ Wanneer ter gelegenheid van een wedstrijd door een groep van leden een geldprijs wordt gewonnen moet deze worden afgedragen aan de penningmeester van de vereniging tenzij het bestuur hierover anders beslist. Eventuele gewonnen medailles, bekers of kunstvoorwerpen, door een groep gewonnen, komen in het bezit van de vereniging. Individueel door de leden gewonnen prijzen blijven in het bezit van de winnaar. Op de lesavonden en tijdens georganiseerde activiteiten is de kantine open.

Etiquette:
Binnen de vereniging dienen alle leden zich te houden aan alle gebruikelijke etiquette en omgangsnormen. Ter verduidelijking worden in dit reglement een aantal etiquette opgesomd.

§ Wees niemand tot last tijdens de lessen en het gebruik van de accommodatie
§ Groet altijd de andere deelnemers van de les en gebruikers van de accommodatie
§ Stel je gastvrij op en stel je voor aan onbekenden
§ Draag verantwoording voor de accommodatie Rijbaanetiquette:
· Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd
· Op en afstijgen op de AC-lijn
· De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden)
· Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
· Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren
· Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden

Artikel 9 – Gebruik accommodatie Diergeneeskundig Centrum De Vallei

De vereniging heeft een overeenkomst gesloten met diergeneeskundig centrum De Vallei. Deze overeenkomst komt in grote lijnen neer op het gezamenlijk gebruik van het parkeerterrein en de accommodatie. De leden dienen rekening te houden met het diergeneeskundig centrum en dienen zo min mogelijk de trailers te parkeren op het parkeerterrein voor het diergeneeskundig centrum. De dierenartsen en het personeel van het diergeneeskundig centrum hebben altijd, met uitzondering van wedstrijden en evenementen, de beschikking over de achterste 20 meter van de binnenmanege. Leden dienen zich direct te verwijderen wanneer iemand van het diergeneeskundig centrum de beschikking wil hebben over deze ruimte. Het is de dierenartsen en het personeel van het diergeneeskundig centrum toegestaan paarden en/of pony’s vrij te laten bewegen in de manege. Dit kan echter alleen wanneer de manege niet gebruikt wordt door leden of wanneer de laatste 20 meter wordt afgezet. Leden dienen zich niet te bemoeien met de behandeling van paarden en pony’s door de dierenartsen en het personeel van het diergeneeskundig centrum.

Artikel 10 – Klachtenprocedure

Klachten over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een eventuele onveilige situatie zo snel mogelijk oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

· Indien er een klacht is kan deze gemaild worden naar het bestuur. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van het standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden.
· Binnen twee weken wordt er schriftelijk een antwoord voor of namens het bestuur van de Valleiruiters verzonden.
· Indien men zich niet kan vinden in het antwoord of klachten zijn over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen kunnen deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem worden ingediend bij het secretariaat van Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA Ermelo.
· Vanaf dat moment worden de klachten behandeld conform de reglementen en procedures van Stichting Veilige Paardensport.

Meld Gezondheidsklachten:

Wanneer er bepaalde gezondheidsklachten zijn dan is het goed dat dit kenbaar wordt gemaakt aan de instructeur en aan andere verenigingsleden. In geval van nood weten zij dan hoe te handelen.

Artikel 11 – Officiële mededelingen

1. Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen door de jaarvergadering en algemene ledenvergadering tot stand worden gebracht. Zij dienen met tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen te zijn aangenomen.
2. Zij, die zich tot op heden als lid van de vereniging hebben aangemeld, worden geacht kennis genomen te hebben van alle regels die gelden bij de vereniging.
3. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Ingeval een of meer bepalingen van dit reglement niet duidelijk mochten zijn alsmede in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid heeft recht op een exemplaar van dit reglement en de eventuele daaropvolgende wijzigingen.

Vastgesteld in de algemene vergadering op 8 april 2016 te Woudenberg.

De voorzitter, De secretaris